מדריכים שימושיים
GUIDES

10/04/2019 |

תעודת אחריות למכשירים סלולריים מובייל בי.די ישראל בע"מ

תעודת אחריות למכשירים סלולריים מובייל בי.די ישראל בע"מ

כתב אחריות למוצרי MobileBD

 

לקוח יקר,
תודה שרכשת את אחד ממגוון מוצרי "מובייל בי.די ישראל בע"מ (להלן 'החברה'). אנו בטוחים
שתהנה מאיכות המוצר והשימוש בו.

לבדיקת תוקף אחריות וספק השירות ניתן לפנות למוקד השירות הטלפוני
בטלפון 03-9199888 או לאתר האינטרנט של החברה www.mobilebd.co.il

 

 

שם המוצר ___________________­­­­­_______

שם הדגם     __­­___________________________

שנת יצור   __________________________

מספר סידורי _____________________________

שם הצרכן __________________________

כתובת          _____________________________

טלפון       ________________-_______

תאריך רכישה ____________________________

שם בית העסק_______________________

חתימה וחותמת בית העסק___________________

 

  1. תנאי האחריות

1.1    האחריות הינה לתיקון כל ליקוי במוצר (למעט תקלות שלא מכוסות באחריות, כפי שיפורט בהמשך), ללא תשלום, וזאת כדי להשיב את המוצר לתקינות מלאה, גם אם יידרש להחליף במוצר חלקים מסוימים.

1.2    לאחר התיקון יצורף למוצר מסמך כתוב עם פרטי התיקון, בציון החלקים שהוחלפו.

1.3    במידה ולא ניתן להשיב המוצר למצב תקין יוחלף המוצר הלקוי במוצר אחר ו\או זהה או מוצר מדגם אחר שווה ערך ובאיכות דומה למוצר הלקוי או השבת סכום הרכישה של המוצר הלקוי.

1.4    האחריות למוצר הינה לתקופה המצויינת באתר החברה מיום הרכישה ולפי תעודת אחריות זו ובהתאם לתנאים האמורים בכתב אחריות זה ובכפוף אליו.
תיקון תקלה או החלפת המוצר לפי כתב האחריות לא מאריך את תקופת האחריות.

1.5    האחריות לא חלה על מוצר לקוי שיימסר לתיקון לאחר תום תקופת האחריות, גם אם הליקוי הופיע קודם לכן.

1.6    בכל מקרה בו שווי המוצר במועד רכישתו גבוה מ-300 ₪, ניתן לרכוש חלקי חילוף במשך שנה מתום תקופת האחריות שנקבעה למוצר, לצורך תיקונו (במחיר, במועד ובמקום שיקבע). בכל מקרה אחר, ניתן יהיה לרכוש חלקי חילוף למשך שנה אחת בלבד.

1.7    המוצר הלקוי באם הוחלף או החלפים המוחלפים, יהיו לאחר ההחלפה לרכוש החברה.

1.8    הוצאות הובלה או משלוח של המוצר אל ו/או מתחנת השירות, יחולו על הלקוח.

1.9    תנאי למתן אחריות הוא שניתן לזהות את המוצר ואת מועד רכישתו לצורך מתן השירות בהתאם לכתב אחריות זה. לפיכך, לא ניתן יהיה לתת שירות למוצר שמספרו הסידורי המזהה (המוטבע על המוצר, או בכל דרך אחרת) ו/או מדבקת האחריות שלו נמחקו, שונו, הוסרו או נפגמו.

 

2. משך התיקון

2.1     המוצר יתוקן בתוך 10 ימי עבודה מהיום שנמסר לתחנת השירות המורשית, שבתות וחגים לא יבואו במניין התקופה.

3.אחריות וחבות מוגבלת
אין לבצע כל פעולות כתיבת/צריבת תוכנה ו/או שדרוג שלא באמצעות מסירת המוצר
לבדיקת החברה, והם יחשבו תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היצרן, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת חיובי היצרן
.

בכל מקרה בו יידרש תיקון שאינו מכוסה בכתב אחריות זה ו/או על פי דין, החברה תהא רשאית לפנות ללקוח ולספק לו הצעת מחיר בכדי לקבל הסכמתו לביצוע התיקון. במידה והלקוח יסרב לביצוע התיקון, החברה תחזיר ללקוח באמצעות נקודות השירות המורשות את המוצר ללא תיקון.
האחריות כאמור בכתב אחריות זה לא תחול במקרים הבאים:

3.1     מקרים בהם נוצרו ליקויים במוצר כתוצאה משימוש לא נכון ו/או לא סביר ו/או טיפול שלא בהתאם להוראות היצרן. שימוש בניגוד להוראות השימוש המצורפות למוצר (אם מצורפות);

3.2     רשלנות, הזנחה, אחזקה לקויה, שבר, חדירת נוזלים, לחות יתר, אחסון לא נכון, ביצוע תיקונים ו/או התקנות ו/או תוספות ו/או שינויים ו/או טיפולים טכניים כלשהם על ידי גוף ו/או אדם ו/או תחנת שירות אשר לא הוסמכו לכך על ידי היצרן ו/או החברה;

3.3     תאונות (כולל אך לא מוגבל לנפילה), שבר, פגיעת ברק, נוזלים, אש, נתיכים שרופים;

3.4     שימוש באביזרים (כגון מטען ו/או סוללה) לא מאושרים על ידי היצרן ו/או החברה לשימוש ו/או לא מקוריים ו/או בעלי חיבור מכני או חשמלי לקוי ו/או שונה ו/או לציוד שלא אושר לשימוש עם המוצר על ידי היצרן ו/או החברה;

3.5     במקרה של נזקים ו/או תקלות שנגרמו כתוצאה מתוספות ו/או תוכנות שהותקנו ו/או הופעלו בו כאמור;

3.6     מוצר שנפתח ו/או תוקן ו/או הוסרו או שונו מדבקת המספר הסידורי (זהות המוצר) כך שאינה תואמת למספרו הסידורי של המוצר בלוח האם, ומדבקות חותם האחריות "VOID"/מדבקת הגנה - חזקה כי עבר תיקון שלא בהתאם לאחריות היצרן.

3.7     כל סיבה אחרת שאינה קשורה לחברה ו/או ליצרן;

3.8     הליקויים נוצרו במוצר עקב נזק מכוון שגרם הצרכן;

3.9     חוסר זמינות ו/או טווח פעולה ו/או כיסוי של השירות ו/או של תקלות ב"מערכות הרט"ן" המופעל על ידי ומטעם מי שהורשה לכך מטעם שר התקשורת ו/או עקב עומס במערכות האלחוטיות שלהם ו/או עקב כל הפרעה אלחוטית שאינה נובעת מליקויים במוצר;

3.10     גם כאשר וככל והאחריות חלה, חובתה היחידה של החברה על פי תעודת אחריות זו, כולל אחריות

משפטית, נזיקית וחוזית, הינה לתקן את המוצר שברשותך בשל תקלות שנגרמו לו או להחליפו או להשיב את עלותו, אלא אם החוק קובע כי מדובר באחריות שלא ניתן לסייג.

3.11    למעט במקרים של נזק מכוון או רשלנות חמורה, החברה אינה אחראי לכל נזק או הפסד, ישיר ו/או עקיף, שייגרם לצרכן ו/או לצד שלישי בכל הקשור לכתב אחריות זה או למוצר ואביזריו.

3.12     אין אחריות לאבדן מידע אשר אוחסן על גבי המוצר מכל סיבה שהיא. לפני מסירת מוצר לבדיקה ו/או לתיקון ו/או לביצוע עדכון של גרסה/תוכנה במוצר, על הצרכן לגבות את הנתונים על מנת שניתן יהיה לשחזרם. מבלי לגרוע מהאמור, יובהר כי האחריות לביצוע גיבוי למידע מכל סוג שהוא אשר אוחסן על גבי המוצר טרם מסירת המוצר לתיקון חלה באופן בלעדי על הצרכן. הצרכן מודע לכך שבמסגרת תיקון המוצר ייתכן שמידע יימחק מהמוצר וכי לחברה ו/או ליצרן לא תהיה כל אחריות לכל נזק ו/או הפסד מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד שלישי בגין מחיקת מידע כלשהו כאמור.

3.13     אין בכתב אחריות זה כדי לפגוע בזכויותיך הצרכניות על פי דין. בכל מקרה של סתירה בין חוק הגנת הצרכן והתקנות הבאות מכוחו לבין כתב אחריות זה, יגברו הוראות החוק ככל שלא ניתן להתנות עליהם.

4. שירות לאחר מכירה

4.1     בירור תוקף אחריות יצרן ופירוט נותני השירות ניתן לקבל באחת הדרכים הבאות:

4.1.1       הזנת המספר הסידורי של המוצר באתר האינטרנט של החברה www.mobilebd.co.il .

4.1.2       פנייה למוקד השרות הטלפוני.

 

5. הוראות חשובות נוספות

5.1     האחריות לפי תעודה זו בתוקף רק בישראל.

5.2     כתב אחריות זה ניתן לצרכן בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.